11/o Metallic Rainbow Iris Toho Demi Round Bead

These beads weigh approximately 8 grams.